LAFS

Odense & Faaborg-Midtfyn

-Lokalforeningen af fleks og skånejobbere

Udsættelse af Generalforsamlingen 2021:

Da Covid-19 stadig har sit tag i landets befolkning, vil vi hermed gerne informere om, at vi i år desværre ikke ser os i stand til at afholde den årlige generalforsamling inden udgangen af marts, som vores vedtægter ellers foreskriver.

 

Vi vil vende tilbage med information om vores planer for generalforsamlingen, når vi igen kan mødes i bestyrelsen.

 

 
 

 

Ordinær Generalforsamling i LAFS Odense/Fåborg-Midtfyn

Afholdt mandag d. 24. februar 2020

Der deltog 8 personer, hvoraf 7 var stemmeberettigede.

 

1)     Valg af dirigent og referent; bestyrelsen foreslog Monica som dirigent og Rikke som referent.
Dette blev vedtaget og Monica konstaterede herefter, at der var indkaldt rettidigt til denne generalforsamling ved mail udsendt d. 17. januar.
Som bemærkning til dette må siges, at der er indkaldt efter en medlemsliste fra sidste år. Formanden har d.d. modtaget en ny liste, som benyttes ved udsendelsen af dette referat.

 

2)     Bestyrelsens beretning (og fremtidigt arbejde) blev fremlagt af Niels Erik Møller;
”* Arbejdet i 2019 startede stille og roligt som det plejer med planlægning af Generalforsamling, som skal afholdes inden 1. april. Op til dette skulle vi også have styr på hvor mange opstillede der var, da vi fik meddelelse om, at næstformanden havde forladt LAFS og derfor jo ikke kunne være en del af bestyrelsen længere.

Årets første bestyrelsesmøde gav dog tilsagn fra årets to opstillede medlemmer om at genopstille, men da vi måtte sige farvel til vores suppleant gennem en del år, måtte vi håbe på en kandidat til suppleant-posten.
Og heldigvis dukkede Ejnar op og havde mod denne opgave

Vi besluttede at lægge vores generalforsamling d. 4. marts og ville forsøge at byde på en bid brød først, for at se, om dette kunne ”lokke” nogle flere til?

* Sideløbende med denne planlægning barslede vi også med en idé om at holde et ”Stormøde”, hvor Merete & Hanne kunne komme og dele ud af deres store viden.

Før det første bestyrelsesmøde med den nye sammensætning, var Rikke til generalforsamling hos Hovedforbundet i København og dette var en svær oplevelse, som kom til at sætte store spor på resten af årets arbejde.
For som de fleste af jer nu nok har hørt, var der en Vedtægtsændring på programmet i København, som ville have nedlagt vores bestyrelse. Dette blev i første omgang pillet af tapetet, men vores fokus var dog på, at det ville være en stakket frist, så vi forventede kun et års overlevelse mere.


*Det lykkedes dog også at aftale et ”Stormøde” med Hanne & Merete d. 2. maj.
På dette møde deltog – ud over os – 6-8 medlemmer. De fik en gennemgang af meget af Hanne & Meretes viden – og også lidt indblik i tankerne bag den foreslåede vedtægtsændring hos hovedbestyrelsen.

*Ud over sin opgave som formand i vores bestyrelse har Monica desuden haft en del bisidderopgaver i 2019. Gennem dette arbejde har hun i årets løb bidraget med en del skræmmende oplevelser om hvordan virkeligheden stadig er derude hos kommunerne – men hun møder heldigvis også en gang imellem nogle hårdtarbejdende kompetente medarbejdere.

 
*I juni inviterede vi medlemmerne på en gang grill og hygge. Ved dette arrangement deltog 4-5 medlemmer.
Vi havde en hyggelig aften, hvor der også var god tid til at snakke om medlemmernes konkrete problematikker.


* I efteråret sad vi klar med råd og vejledning ved Cafémøder 2 gange (1 i Ringe og 1 i Odense).
Begge gange dukkede der et medlem op, som fik nogle tips til at komme videre med deres sager.


*Og sædvanen tro sluttede vi året af med en gang gløgg og æbleskiver, hvor også et par medlemmer deltog.


I årets løb har vi også tænkt store tanker om, hvad vi ville bruge de sidste penge på, hvis vi nedlægges af hovedforbundet? Vi var både omkring ”faglige” møder om pension eller forsikringer? Men også mere underholdende emner som f.eks. fortælling af Bakkens Pjerrot?

Sidst på året havde vi dog et møde med det meste af hovedbestyrelsen, som forelagde en plan, hvor vi efter deres generalforsamling i marts stadig kan være en bestyrelse – dog uden fast tilskud.
Derfor kigger vi lige nu på, hvordan vi bedst varetager den fremtidige økonomi?
Og hvordan dette påvirker vores lokale vedtægter, når det er besluttet?

 

På sidste års generalforsamling fortalte vi om vores hjemmeside-adresse-skifte. Dette projekt er ikke afsluttet, da vi har haft fokus andre steder i det forgangne år. Måske droppes dette igen?
Det er en del af vores fremtidige arbejde. Ligeledes byder fremtiden helt sikkert på et ”Stormøde” igen. Vi kan dog endnu ikke sige med sikkerhed hvad vej planerne går?
Og ligegyldigt hvordan vores økonomi ender med at blive skruet sammen, kan vi love jer, at der inden længe vil komme en dato for næste Cafémøde, hvor vi også kan fortælle mere om, hvordan det ser ud fremadrettet. Og ellers er alle jo velkomne til Hovedbestyrelsens generalforsamling, som afholdes her i Seniorhuset lørdag d. 28. marts.”

 

Beretningen blev godkendt og efter denne stillede et medlem spørgsmål til Erik Markvad, som deltog fra hovedbestyrelsen: ”Er der planlagt vedtægtsændringer på marts måneds generalforsamling, som vedrører Lokalafdelingen?”
Til dette svarede Erik, at de planlagte ændringer, som nævnt, ”kun” vil påvirke os økonomisk.
Herefter var der lidt snak om, hvordan det kan arrangeres, hvis der skal søges §18-midler fra Odense Kommune, da disse forudsætter tilskud andre steder fra.
Bestyrelsen må i deres fremtidige arbejde undersøge, om dette tilskud kan være et enkelt-ansøgt tilskud fra Hovedbestyrelsen?

 

3)     Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse; Regnskabet blev godkendt.

 

4)     Indkomne forslag, Der var ingen indkomne forslag.

 

5)     Valg til bestyrelsen;
Monica Jacobsen blev genvalgt som formand
Birthe Kristensen og Rikke Birk Larsen blev genvalgt til bestyrelsen.

Herefter blev der spurgt ind til det mulige antal af bestyrelsesmedlemmer, da man p.t. er 4 bestyrelsesmedlemmer. Ifølge vedtægterne kan der være 5 medlemmer. Ejnar Hansen blev derfor foreslået til bestyrelsen og accepterede dette, hvorefter han blev valgt.

 

Der var nu 2 ledige suppleant-pladser og til disse blev Helene Hornemann & Flemming Rasmussen foreslået.
De accepterede og blev herefter valgt med Helene Hornemann som 1. suppleant og Flemming Rasmussen som 2. suppleant.

Til sidst skulle der vælges en Bilagskontrollør for det næste år. Flemming Rasmussen modtog gerne genvalg på denne post. Der er dog lidt usikkerhed om, om han kan være bilagskontrollør, når han også er valgt som suppleant. Skulle dette ikke være tilfældet, medbragte formanden en erklæring fra et andet medlem, som var villig til at tage tjansen. Dette afklares på førstkommende bestyrelsesmøde.

 

6)     Evt.;
*Formanden bad Erik tage en hilsen med tilbage til hovedbestyrelsen og takke for den gode beskrivelse af seniorpensionen, som var i sidste Nyhedsbrev.

*Et medlem spurgte, om man kan tvinge en fleksjobber på fleksydelse, når alderen til det nås?
Der er åbenbart forskellige meldinger om dette, så dette vil bestyrelsen kigge noget mere på. Erik Markvad, fra LAF-hovedbestyrelsen syntes også det lød mystisk.

*Der blev spurgt til antallet af bisiddere på Fyn?
Vi kender ikke det eksakte tal, men Monica har en del opgaver og Helene har også jævnligt nogen.

*Til sidst en snak om den nye seniorpension.

 

Referent: Rikke Birk Larsen