LAFS

Odense & Faaborg-Midtfyn

-Lokalforeningen af fleks og skånejobbere

Julen sig nærmer - og juletid er hyggetid. SÅ:

LAFS Odense & Fåborg-Midtfyn holder
Julehygge-Cafémøde


 Mandag d. 3. december 2018 kl. 15-18

Sted: Hos sekretæren på Brogårdsvej 68,

5250 Odense SV, Bellinge

 

 

 
 

 Vi ved godt, at det er et stykke fra Centrum, men bus nr. 51 og 53 mod Bellinge – stoppested Brogårdsvej/Lettebækvej er 50 m. væk. Og der er gode parkeringsmuligheder lige ved døren!

 Tag familien med og kom og hyg med os.


Vi byder på lidt julelækkerier og håber vi kan få nogle hyggelige timer med snak og debat om livet som fleksjobber, sygemeldt eller pensionist. Og der er ikke fast mødetid, så man kan bare kigge forbi, hvis man lige har en halv time!

Vi håber vi ses.

 

I Odense d. 4. september fik vi en god snak om nogle problemematikker hos de fremmødte medlemmer. Vi havde på mødet besøg af Hanne Rasmussen og Lone Poulsen fra Hovedforbundet. De havde noget ekstra viden med, som de fremmødte forhåbentlig også får glæde af!

Måske vil vi også fremover få besøg fra København? ;-)

 

Referat af årets Generalforsamling i vores lille Lokalforening:

 

Referat af Generalforsamling i LAFS- Odense og Faaborg-Midtfyn
onsdag d. 21. marts 2018

 

Velkomst ved Næstformand Bent Erik Petersen. Velkommen til Leif Holm, afgående medlem af Hovedforbundet LAFS.

 

1)                   Leif Holm valgt som dirigent
                      Rikke Birk Larsen valgt som referent
                      Desuden konstateres det, at der er indkaldt rettidigt (4/3) til denne                       Generalforsamling.

 

2)                   Bestyrelsens beretning – fremlagt af næstformand Bent Erik Petersen:
                     
” Beretning for 2017

 

Det har været et hektisk år. Forstået på den måde, at bestyrelsens medlemmer har været meget optaget af andre gøremål. Sygdom i nærmeste familie og arbejdsplads-lukning for 164 fleksjobbere.
Dette har helt naturligt lagt en begrænsning på det frivillige arbejde, men der har stadig været afholdt café-møder, hvor vi kom i kontakt med nogle af vores medlemmer.

 

Bestyrelsen har deltaget i forskellige arrangementer i årets løb:
- Generalforsamling i Lafs (hovedforbundet), som blev afholdt i Kerteminde, hvor formand Hans Dankert stoppede efter flere år på posten, Merete Hornecker er siden blevet ny formand for Lafs.
- Generalforsamling for Frivilligcenter Odense deltog vi også i med et par fra bestyrelsen. Her var der en længere debat omkring det nye Borgernes Hus ved OdenseBanegårdsCenter, som blev indviet midt i oktober.
- Vi var desuden til rundvisning i Borgernes Hus først i december, det er nogle pragtfulde lokaler, men der er den store gene, at der er langt til en parkeringsplads -og da en del af vores medlemmer er dårligt gående, vil vi fortsat bruge Seniorhuset på Toldbodgade en del. Parkerings-problemerne er blevet påpeget flere gange. Senest på Frivilligcenterets generalforsamling i 2018.
- Vi deltog også i Frivillig Galla 2017, som Odense kommune stod for, hvor alle de frivillige foreninger kunne tilmelde sig. Her blev der uddelt forskellige priser til de foreninger som havde gjort et ekstraordinært stykke arbejde indenfor deres områder.
- Vi har også deltaget i nogle kurser som er afholdt med Lafs som tovholder; lønudregnings-kursus ved Mikael Hansen og Lars Johannes NIelsen, hvor vi fik set på at udregne lønsedler så de passede med den løn som blev udbetalt af kommunerne i løntilskud. Dette satte vi på dagsordenen til vores cafe/julemøde i december, hvor der i de 6 lønsedler der blev gennemgået kun var en som var rigtig, en havde fået for meget og de sidste 4 havde fået for lidt, det største beløb var 4.000 kr. for den måned der var blevet regnet på (man kan finde beregningsmodellen på hjemmesiden
www.fleksjoblolland.dk. Det kræver, at man installerer et lille program på sin pc) Det kan blive til en del penge om året hvis man ikke holder øje med sin lønseddel.
Lafs har også afholdt et bisidderkursus hvor vi var et par fra bestyrelsen, som deltog.

 

-Odense kommune lukkede pr. 30 juni pensionistservice og bygningsrenovering, hvorved der blev ca. 164 fleksjobbere afskediget. I afskedigelsesperioden blev der lavet en aftale med en nyoprettet social-økonomisk-virksomhed kaldet fleksfolket. Her kunne de arbejde med samme slags arbejde, som hos pensionistservice, mens kommunen betalte deres løn. Da deres opsigelsesperiode ophørte, blev de enten opsagt eller fik en nyansættelses-kontrakt hvor der stod, at de får løn for en time og skal være der 15 timer. Dette er efter vores opfattelse meget useriøst og social dumping af værste skuffe. Vi har endnu ikke kunne fremskaffe en ansættelseskontakt desværre. Efterfølgende er der dukket endnu en socialøkonomisk virksomhed op, som arbejder på de samme betingelser, her har vi nok bedre mulighed for at skaffe en ansættelseskontakt til eksempel. Men i januar 2018 er de begge helt eller delvis lukket ned.

 

Vi er også blevet kontaktet af medlemmer af Lafs, som ikke bor i Odense eller Fåborg-Midtfyn, men andre steder på Fyn, som ønskede at få hjælp med forskellige spørgsmål. Nogle kunne vi hjælpe andre henviste vi til Lafs Sekretariatet. Vi har efterfølgende haft en drøftelse i bestyrelsen om, om vi kunne dække hele Fyn? Dette har vi forelagt Lafs i København, men da vi så skal holde arrangementer og søge §18-midler i alle fynske kommuner, er det for meget arbejde at binde sig til, for den siddende bestyrelse.

 

Der bliver arbejdet på at revidere loven omkring det sociale område indenfor fleksjob, rehabilitering, kontanthjælp, arbejdsprøvning o.a. i Folketinget. Her håber vi, at der bliver luset noget ud i de skæve regler i ordningen. Dette har Lafs hovedbestyrelsen også været involveret i.

 

Dette var et lille udsnit af hvad bestyrelsen har bedrevet det forløbne år, herefter er ordet frit og vi håber på en god debat og ideer til næste års arbejde.

 

Tak for ordet                                                                                       Bestyrelsen”

 

 

 

3)                   Fremlæggelse af regnskab v. Kassér Birthe Kristensen
Kassereren startede med at undskylde, at der i regnskabet ved §18 står 2014. Det er noget teknisk i programmet, som det ikke er lykkedes at ændre.
Herefter fremlagde hun årets regnskab, som er godkendt af Bilagskontrollør.
Der er i 2017 udelukkende blevet arbejdet for kontingentpenge, da vi ikke fik nogle §18-midler. Det ser lidt bedre ud i kommende år, hvor vi igen har fået en smule penge fra Odense kommune.
Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

 

                     

4)                   Indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag.

 

 

 

5)                   Valg:
a) Monica Jakobsen genvalgt som formand

 

                      b) Rikke Birk Larsen og Birthe Kristensen genvalgt til bestyrelsen

 

                      c) John Sigfred Petersen genvalgt som suppleant

 

                      d) Bilagskontrolløren; Flemming Rasmussen havde fået motorproblemer på vej til generalforsamlingen, men efter telefonisk tilsagn blev han genvalgt.

 

                      Tillykke med valget til alle.

 

                     

 

6)                   Evt.
Bestyrelsen takkede Leif Holm for det gode samarbejde i de år, hvor han har siddet i hovedbestyrelsen og overrakte ham desuden en lille erkendtlighed med ønsket om alt godt fremover.

 

                      Herefter var der en snak om den forgangne weekends generalforsamling i Sønderborg, hvor der blev refereret og videregivet de vigtigste detaljer.

 

                      Opsummering: Bestyrelsen består det næste år af:
                      Monica Jakobsen (Formand), Bent Petersen, Birthe Kristensen, Niels Erik Møller & Rikke Birk Larsen
                      Suppleant: John Sigfred Petersen            Bilagskontrollør: Flemming Rasmussen

 

 

 

Referent: Rikke Birk Larsen