LAFS

Odense & Faaborg-Midtfyn

-Lokalforeningen af fleks og skånejobbere

Hvad er fleksjob?

 

1) Hvad er et fleksjob?

Fleksjob hører under job på særlige vilkår. Fleksjob kan oprettes både hos private og offentlige arbejdsgivere.

 

2) Hvordan får man et fleksjob?

For at kan komme i betragtning til et fleksjob, skal man være mellem 18 & 67 år. Alle muligheder for ansættelse på almindelige vilkår skal være afprøvet. Dvs. at alle muligheder for revalidering, virksomhedspraktik m.m. skal være undersøgt. Kommunen hjælper med at finde et fleksjob til en person, der opfylder betingelserne. Hvis man selv finder sit fleksjob (efter at være visiteret til det), henvender man sig til kommunen, som herefter skal hjælpe med til, at få etableret fleksjobbet, i samarbejde med arbejdsgiveren, dig selv og den faglige organisation.

 

3) Skal man have et ansættelsesbevis?

Ja, der skal udarbejdes et ansættelsesbevis, hvor mindst følgende betingelser skal fremgå:  Arbejdsgiveren og lønmodtagerens navn og adresse, samt arbejdsstedets adresse. Lønmodtagerens titel, stilling eller jobkategori, beskrivelse af arbejdet. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt. Hvis det er en tidsbegrænset stilling skal fratrædelsestidspunktet klart fremgå. Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie. Reglerne for opsigelse både fra den ansattes og fra arbejdsgiverens side, eller reglerne herom. Lønnens størrelse samt tillæg og andre løndele, pension m.v. Den daglige eller ugentlige arbejdstid. Hvilke skånehensyn og evt. specielle arbejdsredskaber der skal være. Hvilken kollektiv overenskomst eller aftaler der regulerer arbejdsforholdene Hvis man bliver ansat et sted der ikke har en overenskomst er det vigtigt at så mange oplysninger som muligt bliver indføjet i ansættelsesbeviset - så der ikke opstår problemer i tilfælde af uenigheder. Det kan f.eks. være hvilke regler man har for frihed ved børns sygdom, løn under barsel, prøvetid, regler om sygemelding m.m.

 

4) Kan ens "gamle" job ændres til et fleksjob?

En person kan kun blive ansat i et fleksjob på den hidtidige arbejdsplads, hvis personen forinden har været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under overenskomsten sociale kapitler.

LAFS anbefaler at du kontakter din faglige organisation for at sikre at alle de overenskomstmæssige aftaler overholdes i forbindelse med overgang fra ordinær beskæftigelse til fleksjob.

 

5) Hvem betaler min løn?

Man skal have overenskomstmæssig løn, incl. de tillæg som er gældende, i forhold til den overenskomst, man er lønnet efter, og de arbejdsopgaver der skal løses. Løn, fremmødetid og skånehensyn skal aftales mellem den person der skal have fleksjobbet, den faglige organisation og arbejdsgiveren. Lønnen udbetales af arbejdsgiveren for de antal timer, man har lønarbejde for hos arbejdsgiver. Kommunen udbetaler desuden fleksløntilskud til personer i fleksjob som er 98 % af dagpengesatsen. Fleksløntilskuddet nedsættes med 30 %, dels af lønindtægten i fleksjobbet, dels af lønindtægt indtil den samlede lønindtægt pr. måned udgør ca. 13208 kr. og herefter med 55%.

 

6) Kan der stilles krav om erfaringstillæg til ansatte i fleksjob?

Ja, lønnen kan som udgangspunkt fastsættes som grundløn / begyndelsesløn indenfor det pågældende overenskomstområde. Derudover kan der ydes tillæg efter gældende regler i den overenskomst man er lønnet efter. Såfremt der ikke kan opnås enighed om erfaringstillæg, kompetencetillæg, kvalifikationstillæg m.m., fastsættes lønforholdene af arbejdsgiveren. Husk altid at kontakte din fagforening før du underskriver ansættelsesbeviset.

 

7) Hvordan optjenes til ferie?

Man optjener ferie ud fra fuldtidsansættelsen i henhold til overenskomsten.

 

8) Hvad sker der ved flytning til anden kommune?

Man skal være opmærksom på at man skal give flytningskommunen besked om fortsættelse af fleksjob. Vi anbefaler du kontakter din tilflytterkommune i god tid inden flytningen, så din nye kommune kan nå at indhente dine papirer fra den kommune du flytter fra.

 

9) Kan man få sygedagpenge når man er i fleksjob?

Ja hvis du opfylder betingelserne for at modtage sygedagpenge. Der er forskellige betingelser der skal være opfyldt. De fleste vil være berettiget til løn under sygdom. Til personer i fleksjob giver kommunen dagpengerefusion til arbejdsgiveren fra første hele fraværsdag, såfremt betingelserne for ret til sygedagpenge er opfyldt.

Hvis du er ledig og på ledighedsydelse, men bliver syg, fortsætter du på ledighedsydelse.

 

10) Kan man blive fyret fra et fleksjob?

Ja det kan man godt, det er de opsigelsesvarsler der er aftalt forhold til den overenskomst man er ansat efter, der er gældende ved en eventuel opsigelse.

Kontakt altid din fagforening hvis du bliver fyret.

 

11) Har man ret til barselsorlov ved ansættelse i et fleksjob?

Ja, man er omfattet af overenskomsten som ansat i fleksjob, hvorfor de gældende barselsregler herfor skal følges.

 

12) Er der et mindste timetal ved ansættelse i fleksjob?

Nej der står ikke noget mindste antal fremmødetimer i loven om fleksjob, men den lønudgift arbejdsgiveren har, skal stå i forhold til den indsats man kan yde.

 

13) Hvor længe kan man være ansat i fleksjob?

Det er muligt at være ansat i fleksjob til er 65 og (senere til) 67 år. 

14) Kan man være tidsbegrænset ansat i et fleksjob?

Ja, i forhold til lov om aktiv socialpolitik og overenskomsterne, er der generelt ikke noget til hinder for, at oprette tidsbegrænsede fleksjob.

 

15) Hvornår er man berettiget til ledighedsydelse?

Fra visitationstidspunktet til personen begynder i fleksjob. Ved ledighed efter et fleksjob, ved sygdom eller barsel, mens personen modtager ledighedsydelse, ved afholdelse af ferie, se svar senere, ved midlertidige afbrydelser i arbejdet, hvis det er uforskyldt. For at få max. ledighedsydelse (1. juli 2013, 89% af dagpengenge) skal personen enten have, modtaget sygedagpenge, været berettiget til sygedagpenge, deltaget i revalidering, eller haft ansættelse i 9 måneder i fleksjob indenfor de sidste 18 måneder

 

16) Hvor længe kan et medlem modtage ledighedsydelse?

Der er ikke nogen øvre grænse for hvor lang tid man kan modtage ledighedsydelse, kommunen skal senest efter 18 måneder på ledighedsydelse, foretage en vurdering af, om den ledige stadig er til rådighed for et fleksjob, eller der er andre tiltag der skal iværksættes.

Man skal selv være aktivt søgende for fleksjob ved ledighed.

Følgende betingelser skal være opfyldt for at være berettiget til ledighedsydelse. Man skal være berettiget til et fleksjob, man har ikke et rimeligt tilbud om fleksjob, man skal tage imod et rimeligt tilbud om aktivering eller andre tilbud, som kan forbedre mulighederne for at få et arbejde, man må ikke være selvforskyldt ledig efter et fleksjob, med mindre der er en gyldig grund.

 

17) Hvad er gyldig grund til at afslå et fleksjob?

Forudsætningen for at modtage ledighedsydelse er, at man står til rådighed for et "rimeligt fleksjob". Der gælder samme regler for at afslå tilbud om fleksjob som for kontanthjælpsmodtagere, der har problemer udover ledighed. Den gyldige grund kan f.eks. være, at personen ikke har pasningsmulighed til sine børn, eller at afstanden mellem bopæl og arbejdssted medfører en urimelig belastning for pågældende p.g.a. transportvanskeligheder eller transporttid.

 

18) Tvivl om rådighed?

Opstår der tvivl om en persons rådighed, er kommunen forpligtiget til at afprøve om man er til rådighed for et fleksjob. Det kan ske ved f.eks. virksomhedspraktik eller andre tiltag. Hvis kommunen vurderer, at den ledige ikke står til rådighed for et fleksjob, er man ikke længere berettiget til ledighedsydelse. Man bevarer dog ledighedsydelsen i den periode, hvor kommunen revurderer arbejdsevnen i forhold til et fleksjob. Personen bevarer også ledighedsydelsen, mens kommunen undersøger, om vedkommende opfylder betingelserne for at få førtidspension. Ledighedsydelsen skal dog tilbagebetales, hvis der senere udbetales førtidspension for samme periode.

 

 

19) Karantæne?

Afslår en person et rimeligt tilbud om fleksjob, kan der ikke udbetales ledighedsydelse til personen i tre uger. Hvis personen anden gang inden for en periode på 12 måneder afslår et rimeligt tilbud om fleksjob, mistes retten til at modtage ledighedsydelse. 

Afslår eller udebliver en person, der modtager ledighedsydelse fra en opfølgningssamtale mv., kan man ikke modtage ledighedsydelse fra det tidspunkt, hvor samtalen skulle have fundet sted, indtil man igen genopretter kontakten til kommuen. Hvis personen to gange inden for en periode på 12 måneder afslår tilbud om fleksjob, tilbud efter lov aktiv beskæftigelse, mistes retten til ledighedsydelse. Dette gælder dog ikke, hvis der er gyldig grund til at udeblive. En gyldig grund kan fx være sygdom. 

Hvis man har mistet retten til ledighedsydelse, skal denne genoptjenes på ny. 

Generhvervelse af retten til ledighedsydelse

Personer, der har mistet retten til ledighedsydelse, kan ved at arbejde i et fleksjob i 9 måneder inden for de seneste 18 måneder genoptjene ret til modtagelse af ledighedsydelse

 

20) Ledighedsydelsens størrelse

Ledighedsydelsen udgør 89% af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb.

 

21) Kan man holde ferie med ledighedsydelse?

Man har ret til at holde ferie med feriegodtgørelse eller løn for det antal dage man har optjent. For de resterende feriedage har man ret til ledighedsydelse. Man har ret til at holde 25 feriedage om året med feriegodtgørelse / ledighedsydelse i et ferieår.

Det første år man er ansat i et fleksjob afhænger feriedagenes antal af tidspunktet for ansættelsen.

 

22) Har man ret til feriefridage?

Det afhænger af overenskomsten så spørg din fagforening.

 

23) Hvordan skal feriedage med ledighedsydelse modregnes i lønnen for fleksjob?

Det antal dage, man holder ferie på ledighedsydelse, vil blive trukket i lønnen. 

 

24) Kan man komme fra førtidspension til fleksjob eller andre job med løntilskud?

Ja, hvis man modtager førtidspension men ønsker at komme i fleksjob eller andet job med løntilskud, kan man søge om at få sin pension gjort hvilende. Kommunen er ikke forpligtiget til at finde et fleksjob til en person der modtager førtidspension, da man har forsørgelses-grundlag i sin førtidspension, men hvis man selv finder jobbet, skal kommunen være behjælpelig med at få etableret det praktiske omkring fleksjobbet. Der er også kommuner der hjælper førtidspensionister til at komme i fleksjob eller andet job på løntilskud, kontakt din kommune og forhør dig om dine muligheder, hvis du ønsker at komme fra førtidspension til fleksjob eller andet støttet job.

 

25) Hvilende førtidspension og fleksjob.

Hvis du er tilkendt førtidspension og ønsker at komme i fleksjob, kan du gøre din førtidspension hvilende. Hvis du ikke kan klare fleksjobbet har du ret til at komme tilbage til samme førtidspension som du var på da du fik gjort den hvilende. 

Hvis du modtager førtidspension efter den gamle ordning >tilkendt før 1. januar 2003< har du ret til at få udbetalt invaliditetsydelse så længe du har din førtidspension gjort hvilende og er i fleksjob, på fleksydelse  eller i ordinær beskæftigelse. Kontakt din kommune hvis du har hvilende førtidspension efter den >gamle ordning< og anmod om at få udbetalt invaliditetsydelse.

 

26) Kan man gå på efterløn efter et fleksjob?

Nej man har i stedet mulighed for at få fleksydelse. Ansøgning om fleksydelse sker til din kommune. 

Når du visiteres til fleksjob, skal du kontakte din A-kasse og få dokumentation for hvor længe du har været medlem i A-kassen og om du har indbetalt til efterlønsordningen. Det beløb du har indbetalt til efterlønsordningen overføres til din fleksydelseskonto.

Det er kommunen der udbetaler fleksydelsen.

 

27) Har alle ret til fleksydelse efter fleksjob?

Nej der er forskellige betingelser der skal være opfyldt, kontakt din fagforening / A-kasse, eller din kommune.

 

28) Hvornår kan man gå på fleksydelse?

Man kan gå på fleksydelse når man fylder fra 60 (overgangsordning) til 64 år, hvis man opfylder betingelserne. Der er ingen ekstra økonomisk gevinst ved at blive længere på arbejdsmarkedet, som der er i den almindelige efterlønsordning.

Hvis du ikke vil eller kan gøre brug af fleksydelseordningen, vil det beløb du har indbetalt til henholdsvis efterlønsordningen og fleksydelsesordningen blive udbetalt til dig (- skat).