LAFS

Odense & Faaborg-Midtfyn

-Lokalforeningen af fleks og skånejobbere

 

Vedtægter for Lokalforeninger under Landsforeningen af

 

Fleks- og skånejobbere.

 

 

 

Lokalforeningen er stiftet den 23. april 2009
Lokalafdelingens navn er: LAFS Odense og Fåborg-Midtfyn
Lokalafdelingens hjemsted m.v. er: På adressen for CVR nr. 32135242

 

 

 

§ 1. Formål / Tilhørsforhold: 

Stk. 1:

 

       At virke som socialt netværk for medlemmerne.

 

       At arbejde for, at forbedre forholdene for personer ansat i Fleksjob

 

       At arbejde for, at forbedre forholdene for personer, der er visiteret til Fleksjob, og som endnu ikke er i beskæftigelse.

 

       At arbejde for, at forbedre forholdene for personer i ”Job med løntilskud til førtidspensionister” (tidligere skånejob).

 

       At orientere om mulighederne på det rummelige arbejdsmarked

 

       At informere arbejdsgiverne om vilkår for etablering af Fleksjob m.v.

 

       At samarbejde med kommuner, jobcentre og andre aktører hvor det er

 

muligt

 

 

 

Stk. 2:

 

Lokalforeningen er politisk uafhængig.

 

 

 

Stk. 3:

 

Lokalforeningen er en lokalafdeling under LAFS, Landsforeningen af Fleks- og skånejobbere (www.lafs.dk).

 

Lokalafdelingen vælger frit sine samarbejdspartnere.

 

 

 

§ 2. Opgaver og aktiviteter: 

 

Stk. 1:

 

       At informere medlemmerne om forhold af interesse for ansatte i Fleksjob

 

       At informere medlemmerne, på sygedagpenge, på ledighedsydelse og førtidspensionister i ”Job med løntilskud” (tidligere skånejob).

 

       At arbejde for at skabe opmærksomhed om "Det rummelige arbejdsmarked", via lokale politikere, medierne i lokalområdet, m.fl..

 

 

 

Stk. 2:

 

Lokalafdelingen aktiviteter omfatter ligeledes:

 

       At samle og støtte personer som er i Fleksjob, samt personer som er - eller er på vej til Fleksjob.

 

       At støtte førtidspensionister der er i ”Job med løntilskud”.

 

       At udveksle erfaringer ved jævnlige møder

 

       At arrangerer sammenkomster af forskellig karakter.

 

       At afholde sociale arrangementer såfremt der er interesse herfor

 

 

 

§ 3. Medlemmer: 

 

Stk. 1:

 

Det er LAFS hovedbestyrelse, der fastsætter grænserne for hvilket område Lokalafdelingen dækker.

 

Medlemmer af LAFS, bosiddende i lokalområdet indenfor Odense og Fåborg-Midtfyns kommune optages automatisk som medlemmer i lokalafdelingen.

 

Såfremt en lokalbestyrelse ønsker at udvide området lokalafdelingen dækker, skal det ske i samarbejde med LAFS hovedbestyrelse.

 

 

 

Stk. 2:

 

Medlemskredsens målgruppe er alle der er eller har været ansat i Fleksjob. Og personer der er på vej til Fleksjob eller ressourceforløb, sygemeldte, samt førtidspensionister i ”Job med løntilskud” (skånejob).

 

 

 

Stk. 3:

 

Som støttemedlemmer kan optages enkeltpersoner, firmaer, organisationer og andre foreninger, der ønsker at støtte lokalafdelingens formål.

 

 

 

Stk. 4:

 

Eksklusion:

 

a)  Såfremt et medlem handler mod LAFS Landsforenings interesser, vil

 

hovedbestyrelsen fremsende en skriftlig advarsel til medlemmet, hvor det præciseres hvilken handling, der har givet anledning til advarslen.

 

b)  Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde, hvor de finder det nødvendigt at ekskludere et medlem uden forudgående advarsel. Dette sker såfremt fortsat medlemskab af Landsforeningen, kan skade LAFS’ fortsatte virke.

 

c)   Det tidligere medlem kan herefter få prøvet sin sag på førstkommende ordinære generalforsamling.

 

 

 

§ 4. Bestyrelse: 

 

Lokalafdelingen ledes af en bestyrelse valgt af medlemmerne på den årlige generalforsamling.

 

Bestyrelsen består af 3 til 5 medlemmer og 2 suppleanter, dog skal vælges 3 medlemmer bestående af: Formand, Kasserer og Sekretær.

 

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, dog således at der ved den stiftende generalforsamling vælges 3 medlemmer for 2 år og 2 medlemmer for 1 år, da formanden vælges hvert år på generalforsamlingen. Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv på første møde efter generalforsamlingen med, næstformand, kasserer og sekretær.

 

Lokalforeningens formand tegner foreningen.

 

 

 

§ 5. Generalforsamling: 

 

Stk. 1:

 

Der afholdes generalforsamling hvert år i januar og inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen indkaldes ved e-mail til lokalafdelingens medlemmer, samt på LAFS hjemmeside www.lafs.dk. og lokalforeningens hjemmeside på www.fleksjob-ofm.dk.

 

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Regnskabet vil blive udsendt på mail til lokalforeningens medlemmer.
Skulle man ønske at modtage foreningens skrivelser med almindelig post, bedes dette meddelt bestyrelsen via foreningens adresse eller telefon.

 

 

 

Stk. 2:

 

Indkaldelse til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, skal fremsendes til LAFS sekretariat, samtidig med indkaldelsen til medlemmerne. Repræsentanter fra LAFS hovedbestyrelse kan deltage i den lokale generalforsamling, med taleret, men uden stemmeret, såfremt de ikke er bosiddende i lokalafdelingen.

 

 

 

Stk. 3:

 

 Dagsorden til generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

 

1.  Valg af dirigent og referent.

 

2.  Bestyrelsens beretning.

 

3.  Fremlæggelse af revideret regnskab, samt budgetforslag til den kommende periode.

 

4.  Indkomne forslag.

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 1 bilagskontrollør og 1 bilagskontrollørsuppleant.

 

6.  Evt.

 

 

 

Stk. 4:

 

Alle medlemmer i lokalafdelingen har stemmeret på generalforsamlingen og kan, hvis de ønsker det, og er til stede, opstille til valg, dog må de ikke være i restance med kontingent for indeværende år.

 

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

 

Beslutninger på ordinær generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 3 ugers varsel af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis mindst 1/3 af medlemmerne ved underskrift kræver dette.

 

Repræsentanter fra LAFS hovedbestyrelse kan deltage i den lokale ekstraordinære generalforsamling, med taleret, men uden stemmeret, såfremt de ikke er bosiddende i lokalforeningens område.

 

Afstemninger finder sted ved håndsoprækning, med mindre blot et medlem kræver skriftlig afstemning.

 

Valg af bestyrelse sker skriftligt.

 

Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

 

 

 

§ 6.  Økonomi: 

 

Stk. 1:

 

Lokalafdelingens regnskabsår er kalenderåret. Medlemmerne betaler kontingent til LAFS - Landsforening.

 

Der må ikke opkræves kontingent i lokalafdelingen.

 

Lokalafdelingen søger driftsmidler fra de kommunale § 18 puljemidler. Lokalafdelingens midler indsættes på foreningens konto i godkendt pengeinstitut.

 

Lokalafdelings formand og kasserer tegner foreningen økonomisk

 

Lokalafdelings midler må kun anvendes til drift og aktiviteter i foreningen.

 

 

 

Stk. 2:

 

På generalforsamlingen fremlægges det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskab, årsberetning og referat kan efterfølgende ses på Lokalforeningens hjemmeside www.fleksjob-ofm.dk.

 

 

 

Stk. 3:

 

Lokalafdelingen modtager delkontingent fra LAFS Landsforening, til støtte for de lokale aktiviteter.

 

Senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse, skal årsberetning, det reviderede og godkendte regnskab, samt referatet fra generalforsamlingen, fremsendes til LAFS hovedkasserer.

 

Der kan ikke udbetales delkontingent til lokalafdelingen, før dette er modtaget hos LAFS hovedkasserer.

 

 

 

§ 7. Opløsning af Lokalafdelingen: 

 

Såfremt en lokalafdelings bestyrelse ikke længere ønsker at fortsætte i det lokale bestyrelsesarbejde, orienteres LAFS hovedbestyrelse.

 

Hovedbestyrelsen vil i samarbejde med den afgående bestyrelse, indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, med valg af ny bestyrelse.

 

Såfremt det ikke er muligt at gøre det i fællesskab, er det hovedbestyrelsens ansvar at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i lokalafdelingen.

 

Hvis det ikke er muligt at vælge en ny bestyrelse, stemmes der om lokalafdelingens opløsning.

 

Hvis ikke mindst 1/3 af lokalafdelingens medlemmer er til stede, vil gyldig beslutning om opløsning af foreningen, kræve en urafstemning blandt lokalafdelingens medlemmer.

 

Hvis et simpelt flertal af afgivende stemmer taler herfor, indkaldes til yderligere en ekstraordinær generalforsamling, mindst 1 måned efter urafstemningen og højest 2 måneder efter. Hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for, vil lokalafdelingen kunne nedlægges.

 

 

 

Såfremt der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter:

 

1.   Valg af dirigent

 

2.   Valg af referent

 

3.   Orientering af lokalbestyrelsen om begrundelse for opløsning af lokalafdelingen.

 

4.   Orientering fra hovedbestyrelsen

 

5.   Fremlæggelse af revideret regnskab

 

6.   Ved opløsning af lokalforeningen skal evt. formue overdrages til LAFS Landsforening. Landsforeningen drager omsorg for, at evt. lokalt offentlige tildelte midler bliver tilbagebetalt eller brugt efter hensigten.

 

 

 

Vedtaget på stiftende bestyrelsesmøde den 13. maj 2009

 

Revideret på Ordinær Generalforsamling den 24. marts 2015

 

Revideret på Ordinær Generalforsamling den 1. marts 2016

 

 

 

 

 

Referent                                                                     Dirigent